top of page

"תכנית "ציר החינוך

פרויקטים בתהליך / תכנית ציר החינוך 

השאירו פרטים
ונציג מטעמנו ייצור עמכם קשר

( תכנית הר/מק/1302/א' )

"ציר החינוך" הינו מתחם לאורך ציר תכנוני, החל מדרך 40 (דרך רמתיים) במזרח,

ועד רח' הגנים (מתחם עפרון) ובסמוך לכביש -4  ממערב לתכנית ומכאן שמו.

המתחם כולל מספר תכניות נפרדות הכוללות בין השאר את תכנית הר/1304 (הכוללת את פארק 4 העונות, מתחם גרינברג, מתחם עפרון ועוד) ואת תכנית מתארית הר/1302, ותכנית מפורטת הר/מק/1302/א' שהוכנה על פיה, הכוללת את המקרקעין שבטיפול החברה הכלכלית.

החברה הכלכלית מייצגת בעלים אשר רכשו זכויות בחלק מן מקרקעין הנכללים בתכנית בניין עיר הידועה כתכנית הר/1302, והכוללת בין השאר את חלקות 278 ו-279 בגוש 6442 ואת חלקה 430 בגוש 6456.

 

תכנית הר/1302, כולל כ- 176 דונם, ומהווה מתחם תכנוני שמיקומו בין דרך רמתיים ממזרח לתכנית, ספורטק, וספורטן הוד השרון מדרום לתכנית, לאורך רח' הפרדס מצפון, ופארק 4 העונות ממערב, והינה תכנית שמטרתה לשנות את ייעוד המקרקעין הנכללים בה, (ובכלל זאת את המקרקעין בטיפולה של החברה הכלכלית) וקביעת אזור מגורים ג', קביעת אזור למסחר, קביעת שטח פרטי פתוח, קביעת שטחים לבניני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים, הסטת רח' הפרדס וניתוק רח' הפרדס הקיים מהמשכו מערבה, קביעת זכויות והוראות בניה, וקביעת הוראות להכנת תכנית בסמכות ועדה מקומית.

 

תכנית מפורטת הר/מק/1302/א', הינה תכנית מפורטת לתכנית מתארית הר/1302 והכוללת טבלאות איחוד וחלוקה. השכונה החדשה נמצאת במרחק הליכה מקניון מרגליות השרון, ובמרכזה מתוכנן פארק בן 50 דונם ושטחים ציבוריים נוספים לרווחת התושבים.

התוכנית כוללת שני מתחמים עיקריים: המתחם המערבי, הסמוך לפארק והמאופיין בבתים מדורגים, דירות גן וגג והמתחם המזרחי המאופיין בבנייה רוויה.

התכנית הוכנה ביוזמת עיריית הוד השרון, החברה הכלכלית ליוותה  את הבעלים אשר רכשו את זכויותיהם כקרקע חקלאית בכל בהליכי תכנון, עד לאישור התכנית המפורטת למתן תוקף לתכנית.

 

החברה הכלכלית, עוסקת בשיתוף עם יועציה המשפטיים, (יועצים משפטיים ממשרדה ואחרים פעלה בהתאם לבקשת הבעלים, כולל הגשת התנגדויות לתכנית המוצעת, והגשת תשריט חלופי לתכנית המוצעת- שאומץ  חלקית, הגשת התנגדות ודיון בפני מועצה ארצית וולק"ח (הועדה לשימור קרקע חקלאית) הגשת התנגדויות  לתכנית המפורטת, ובהמשך הגשת עררים לוועדת ערר על טבלאות האיזון וקידום הסכם עם בעלי זכויות אחרים בתכנית, ובאופן בו בעלי הזכויות בחלקה 430 קיבלו זכויות בבנייה רוויה ואילו בעלי הזכויות בחלקות 278 ו-279 קיבלו בהתאם לבקשתם זכויות בבנייה המדורגת (בניינים הכוללים 10-12 יח"ד בלבד)).

כמו כן, ניתנו על ידי החברה הכלכלית ויועציה המשפטיים, שירותים מקצועיים הכוללים טיפול בהיטל השבחה, טיפול בהליכי רישום הפרצלציה ועם השלמת שירותיה המקצועיים של החברה הכלכלית ימשיכו היועצים המשפטיים ללוות את בעלי הזכויות במימוש זכויותיהם בתכנית.

 

 

החברה תעביר מעת לעת עדכונים  באתר ובעלי הזכויות מתבקשים לעקוב באתר החברה הכלכלית.

 

 

לנוחיותכם :

 מפת הגעה/מן העיתונות/גלריית תמונות/תכניות/פרוטוקולים

 

התכניות והמסמכים המצורפים הינם להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החברה הכלכלית .

ט.ל.ח

bottom of page