top of page

"פרויקט "מבואה מערבית

"פרויקטים בתהליך / פרויקט "מבואה מערבית 

השאירו פרטים
ונציג מטעמנו ייצור עמכם קשר

בסמוך לרח' שרת בהוד השרון

פרויקט " מבואה מערבית " הינו מתחם תכנוני הסמוך לכביש 4  ומכאן שמו "מבואה מערבית" של הוד השרון, הממוקם מצפון ומדרום לרח' שרת.

הפרויקט כולל חלקות שונות ממזרח לכביש 4 (ממערב לשכונת הפועלים א') וממערב לכביש 4 , המחולקים למתחמי תכנון נפרדים.

החברה הכלכלית לפיתוח השרון בע"מ, מייצגת בעלים אשר רכשו זכויות במקרקעין הידועים כחלק מחלקות 19, 123 ו-125 בגוש 6453.

על החלקות חלות כיום הוראות תכנית מתאר מחוזית "תמ"מ-3" הקובעת כי ייעוד השטח בהתאם להוראות התכנית הינו למגורים, ובהתאמה, חלות על החלקות הוראות תכנית האב של הוד השרון אשר קובעות כי החלקות מיועדות לבנייה בשילוב פארק עירוני.

חלקה 19 וחלק מחלקה 125 נמצאים ממזרח לכביש 4 ונכללים בתכנית מוצע, הידועה כתכנית שמס'  423-0144295 ששטחה כ- 153 דונם הכוללת כ- 70% בעלי זכויות פרטיים

וכ- 30% קרקע בניהול רמ"י (מנהל מקרקעי ישראל).

חלקה 123 וחלק מחלקה 125 נמצאים ממערב לכביש 4 ונכללים בתכנית מוצעת הידועה כתכנית מש/1 ששטחה  כ-  7,460 דונם במסגרתם מבוקשים  עשרות אלפי יחידות דיור, שטחי תעסוקה, שטחים ירוקים ומוסדות ציבור בהיקפים גדולים , אשר גובשה בעקבות החלטת ממשלה לפנות את מפעלי התע"ש למתחם חדש.  

תכנית שמספרה מש/1 הינה תכנית מתאר דו-מחוזית אשר הוגשה על ידי מנהל מקרקעי ישראל, הכוללת למגורים ולתעסוקה, מתוכנית זו לאחר אישורה  ייגזרו, תכניות מפורטות לאזורים שונים בשטחה, ובין השאר לחלקות הנכללות בתחום השיפוט של הוד השרון לרבות חלקה 123 וחלק מחלקה 125 בגוש 6453.

תכנית שמספרה 423-0144295 הינה תכנית מתארית להקמת שכונת מגורים.

התכנית מאופיינת במרווחים ושטחים ירוקים , וכוללת לצד המגורים , אזור ספורט ונופש למבוגרים.

זו הוכנה על פי הנחיות תמ"מ 3, הקובעות כי ייעוד השטח למגורים, ובהתאמה לתכנית המתאר המתוכננת להוד השרון, אשר קובעת את אופי השכונה, כוללת שימור של חורשת האקליפטוסים.

התכנית הוגשה במשרדי הועדה המחוזית אך קידומה בפועל הוקפא בפועל לאור הצורך בחתימת מרבית הבעלים, החברה הכלכלית פועלת לחתימת מנהל מקרקעי ישראל כיזם התכנית על מנת שניתן יהיה להפקידה. עד למועד זה ו/או להגשת התכנית ביוזמת הועדה המקומית לתכנון ובנייה הוד השרון, לא ניתן לקדם את הליכי התכנון בפועל.

תכנית  423-0144295 הוכנה כאשר העקרונות המנחים את תכנון השכונה החדשה הם הקמת מגוון יח"ד בתמהיל אשר יכלול קוטג'ים ודירות מדורגות אשר יוקמו בסמוך לבניינים הקיימים באזור, ולצידם בנייה רוויה בין השאר על אדמות מנהל מקרקעי ישראל ( כ- 30% מהשטחים בתכנית ) הנכללות בתכנית, והינה תכנית  ייחודית לאור מיקומה, והתכנון יאפשר הקמת בניינים אשר יכללו מרפסות מרווחות, אשר תאפשרנה לדיירים ליהנות מנוף חורשות האקליפטוסים.

החברה הכלכלית תעביר מעת לעת עדכונים  באתר החברה, ובעלי הזכויות מתבקשים לעקוב אחר קידום תכנית מש/1 , וקידום תכנית   423-0144295 באתר החברה הכלכלית.

 

  • מפת הגעה

  •  מן העיתונות

  • גלריית תמונות

  • תכניות

  • פרוטוקולים

  •  

הערה :  התכניות והמסמכים המצורפים הינם להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החברה הכלכלית .

ט.ל.ח

bottom of page